Vol 5, No 3 (2013)

Published: 2013-09-16

Ventricular fibrillation after bortezomib therapy in a patient with systemic amyloidosis

Satoshi Yamasaki, Tsuyoshi Muta, Taiki Higo, Hirotake Kusumoto, Eiko Zaitsu, Toshihiro Miyamoto, Yoshinao Oda, Koichi Akashi