Eckhardt, Matthias, University of Bonn, Institute of Biochemistry and Molecular Biology, Germany