Vol 3, No 1 (2011)

Published: 2011-02-21

The Association of H. pylori infection and patterns of erythematous gastric mucosa

Yoshihisa Urita, Toshiyasu Watanabe, Ikutaka Takemoto, Hideki Tanaka, Naoyuki Kawagoe, Motoi Takeuchi, Kazuo Hike, Yoshiko Honda, Hitoshi Nakajima, Nagato Shimada, Motonobu Sugimoto